Miljöteknikföretaget Chromaforas teknik Selmext renar vatten från ämnen som kvicksilver och arsenik. Nu visar en ny laboratoriestudie att tekniken även tar bort mer än 99 procent av uran ur lakvatten.

– Det har traditionellt varit svårt att rena lakvatten från just uran med god effekt utan att det blir väldigt dyrt. Vi är glada över att resultaten visar att vår teknik för att fånga metaller är så effektiv även för uran, säger Johan Seijmer, vd på Chromafora.

Det svenska miljöteknikföretaget Chromafora erbjuder flera tekniker för att rena vatten, bland annat för att ta bort metaller eller hormonstörande PFAS-ämnen. Selmext-metoden kan även användas för att utvinna exempelvis guld och jordartsmetaller ur elektronikskrot, lakvatten eller gruvavfall.

Nya EU-direktiv kring vatten innebär att myndigheter i dag ställer hårdare krav på verksamheter som söker miljötillstånd. Behovet av att komma ned till mycket låga halter av metaller i vatten som lämnar anläggningen har därför skapat en efterfrågan på nya, effektiva lösningar. Chromaforas teknik är användbar för såväl gruvbolag som tung industri och avfallsdeponier som måste rena vatten kostnadseffektivt.

– Uran och andra metaller finns naturligt i berggrunden och kan lakas ur när man bryter malm och berg. Gruvföretag och andra aktörer som tar ansvar för miljön kan använda vår reningsteknik för att hindra metallerna från att spridas vidare till vatten i närmiljön, säger Johan Seijmer.

Chromaforas reningsteknik Selmext separerar lösta metaller från vätskor genom att selektivt fånga specifika molekyler. Nu visar den nya studien att Selmext-reningen separerar mer än 99 procent av uran ur vatten. Det är möjligt att nå nivåer under 1 mikrogram uran per liter vatten och Chromafora bedömer att metoden kan vidareutvecklas för att ge ännu bättre resultat.

Selmext-systemet kan enkelt kopplas in och anpassas till befintliga anläggningar med olika kapacitetsbehov. Processen ger endast en liten mängd avfall i koncentrerad form, vilket minskar kostnaderna för avfallshantering betydligt.

– Styrkan i vår teknik är att den kan fånga precis de ämnen vi siktar på. Det minskar mängden avfall, men dessutom ger det möjligheten att återvinna värdefulla metaller och andra ämnen. Detta kan ge användaren nya intäkter och hjälper dem att ställa om till en mer cirkulär verksamhet, säger Johan Seijmer.

För mer information, kontakta gärna
Johan Seijmer, vd, Chromafora, 073-800 61 63, johan.seijmer@chromafora.com

Fakta: Chromafora
Chromafora erbjuder skräddarsydd teknologi för selektiv rening av avfallsströmmar, som förorenade vattenflöden inom industrin och lakvatten från gruvdrift. Företaget arbetar med två unika metoder, Selpaxt som renar PFAS-förorenat vatten och Selmext som selektivt tar bort tungmetaller ur avfallsströmmar.

För att selektera bort tungmetaller från förorenat vatten kombineras konventionell filterteknik med innovativ kemi baserad på REACH-listade kemikalier. Utöver rening kan Selmext-metoden även användas för att utvinna guld och värdefulla ämnen som sällsynta jordartsmetaller ur exempelvis elektronikskrot, lakvatten eller gruvavfall.

Chromafora grundades 2010 och ägs av grundarna Dr Gaston Lavén and Dr Martin Kullberg, miljöföretaget Ragn-Sells, Zentricity Holding, ALMI och privata investerare.