Annelunds avfallsanläggning i Enköping ska minska halterna av PFAS i vattnet och en utredning pågår nu för att bestämma lämplig reningsteknik. En utmaning är den höga halten av den kortkedjiga PFAS-varianten PFBS. Nu testas Chromaforas SELPAXT-teknik, vars styrka är att fånga in just korta PFAS.

Vid Annelunds avfallsanläggning i Enköping driver VafabMiljö Kommunalförbund verksamhet i form av en avslutad och sluttäckt deponi samt mellanlagring, omlastning och utsortering av återvinningsbara och brännbara fraktioner. Vatten från deponin och verksamhetsytorna skickas idag till kommunalt spillvattennät för rening men sedan ett tag driver VafabMiljö ett projekt med syfte att bygga en ny reningsanläggning vid Annelund och därefter leda vattnet till en ytvattenrecipient i stället.

Ny reningsanläggning i drift om två år

Huvudfokus för en ny reningsanläggning är att minska halterna av PFAS i vattnet och utredning pågår nu för att bestämma lämplig reningsteknik för PFAS. Linus Fogelberg, miljöutredare på VafabMiljö, ansvarar för projektet och har under en tid undersökt ett antal olika reningstekniker genom pilottester vid anläggningen:

”Vi vill testa flera olika tekniker för att se vilken som är lämpligast för just Annelunds vatten. Vad som för en ny fullskalig reningsanläggning anses lämpligast blir en sammanvägning av att investeringskostnaden är ekonomisk rimligt, reningsresultaten är miljömässigt acceptabla samt att tekniken är tekniskt genomförbar. Det är ett tidspressat schema och målsättningen är att vi inom två år ska ha en ny reningsanläggning i drift”, säger han.

Linus Fogelberg, miljöutredare på VafabMiljö

PFAS, ett gemensamt problem för hela avfallsbranschen

PFAS har konstaterats förekomma i vatten på så gott som alla avfallsanläggningar i Sverige och det är därmed ett gemensamt problem för hela avfallsbranschen. Den stora utmaningen är att PFAS inte är en förening utan flera tusentals olika individuella ämnen och att reningstekniker fungerar olika bra på olika PFAS-föreningar. Ytterligare en utmaning är att bedömningskriterierna för PFAS i vatten har ändrats de senaste åren från att huvudsakligen gälla PFOS och förändring pågår fortfarande genom nya förslag på ytvattenkriterier kopplat till PFAS. Enligt Linus gör detta sammantaget att huvudbryet med PFAS är en gemensam nämnare för avfallsbranschen.

”Kunskapen ökar och när det gäller rening av PFAS med långa kolkedjor vet vi ganska mycket, men med kortkedjiga PFAS-föreningar är det knepigare”, berättar han.

Kan behöva flera olika reningstekniker i samverkan

På Annelunds avfallsstation testar och utvärderar VafabMiljö flera olika metoder för att ta bort PFAS från vattnet; aktivt kol, jonbytare och Chromaforas Selpaxt-teknik.

”Här på avfallsanläggningen i Enköping domineras vattnets PFAS-innehåll av en specifik kortkedjig PFAS: PFBS. Mot bakgrund av det var Chromaforas SELPAXT-teknik intressant att testa. I slutändan kan det också vara så att vi i fullskaleanläggningen behöver använda oss av flera olika reningstekniker tillsammans”, berättar Linus.

Testkörningen av SELPAXT på ett delflöde av det samlade vattnet från Annelund påbörjades i mars och avslutas i maj. Därefter skall testerna sammanställas, rapporteras, utvärderas och kostnadsberäknas för att utgöra underlag till hur vi går vidare i projektet.